Prof. dr hab. n. tech. dr h.c. multi Michał Kleiber

Wiceprezydent Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent ECCOMAS (Eurpean Community of Computational Methods in Applied Sciences) oraz EMF (European Materials Forum)

Wiceprezydent Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent ECCOMAS (Eurpean Community of Computational Methods in Applied Sciences) oraz EMF (European Materials Forum), Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001 – 2005, Społeczny Doradca Prezydenta RP ds. badań i rozwoju w latach 2006 – 2010, członek Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP w latach 2008 – 2010, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007 - 2015, Ambasador ds. Nowej Narracji dla Europy przy Komisji Europejskiej w latach 2012 – 2018, Wiceprzewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (organ doradczy Ministra Gospodarki) w latach 2010 -2015. Głównym tematem pracy badawczej i dydaktycznej prof. Kleibera są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 300 prac naukowych oraz 8 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie. Jest członkiem rad redakcyjnych 17 międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym najczęściej w swej dziedzinie cytowanego na świecie czasopisma "Archives of Computational Methods in Engineering" (Springer). Zajmuje się także popularyzacją nauki - m.in. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma popularnonaukowego "Wiedza i Życie". Jest kawalerem Orderu Orła Białego oraz wysokich odznaczeń państwowych przyznanych mu we Francji, Japonii, Belgii, Grecji i Austrii, a także Nagrody im. A. Mickiewicza przyznanej przez Komitet ds. Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej (tzw. Trójkąt Weimarski). Jest doktorem honoris causa uczelni w Polsce, RFN, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii oraz członkiem Austriackiej Akademii Nauk oraz Academia Europaea w Londynie. Wykładał i prowadził badania w trakcie długoterminowych pobytów na wielu uniwersytetach - miedzy innymi w Stuttgarcie, Bochum, Hannowerze i Darmstadt w Niemczech, w Berkeley, CA i Stoors, CN w USA, w Tokyo w Japonii i w Hong Kongu. W latach 20o9 - 2012 był członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego przyznającego wybitnym uczonym z dziedziny informatyki i jej zastosowań stypendia badawcze firmy Microsoft Corporation w Redmond, USA .