Eksperci zapraszają na Kongres

Kongres Zdrowie Polaków 2020 – GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 23.10.2020

Zdrowie Polaków to największy ka­pitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem w dniach 26-27 października odbędzie się li Kongres Zdrowie Polaków 2020.

W ramach kongresu zapla­nowano siedem debat, kil­kadziesiąt paneli dyskusyj­nych i wykładów eksper­tów z różnych dziedzin me­dycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospo­darki i mediów. Jego pomy­słodawcą jest prof. Henryk Skarżyński, dyrektor In­stytutu Fizjologii i Patolo­gii Słuchu oraz Światowe­go Centrum Słuchu w Ka­jetanach.

Profesor jest lau­reatem konkursu Polski Przedsiębiorca 2017 „Gazety Polskiej Codziennie” w kate­gorii filantrop.

– Idea zorganizowania kongresu poświęconego zdro­wiu Polaków narodziła się w ubiegłym roku w środo­wisku związanym z Komi­tetem Nauk Klinicznych Pol­skiej Akademii Nauk – mó­wi prof. Skarżyński.- Wte­dy jeszcze nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyli lekarze czy naukowcy – dodaje.