Eksperci zapraszają na Kongres

Zdrowie to kapitał, trzeba o nie dbać – GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 1.11.2020

Kształtowanie postaw prozdrowotnych każdego Polaka i budowanie solidarności międzypo­koleniowej w każdej polskiej rodzinie to główne prze­słanie li Kongresu „Zdrowie Polaków 2020″ zorganizo­wanego online. – Zdrowie to nasz największy kapitał – podkreśla prof. Henryk Skarżyński.

Ten kongres jest nam po­trzebny, bo chorujemy i potrzebujemy wiedzy, jak się leczyć. Zwłaszcza gdy powszechny dostęp do pla­cówek służby zdrowia jest ograniczony. A żadne cho -raby nie omijają nas tylko dlatego, że jest pandemia – mówił podczas inaugu­racyjnej sesji prof. Henryk Skarżyński, dyrektor In­stytutu Fizjologii i Patolo­gii Słuchu oraz Światowe­go Centrum Słuchu w Ka­jetanach, pomysłodawca kongresu.

– Zdrowie jest naszym największym kapitałem, dlatego z żelazną konse­kwencją musimy budować postawy prozdrowotne wśród Polaków. Do dzia­łań w tym zakresie należy włączyć ekspertów, towa­rzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, orga­nizacje pacjentów – pod­kreślił prof. Henryk Skar­żyński. (…)