Eksperci zapraszają na Kongres

Zdrowie to kapitał, trzeba o nie dbać – GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 1.11.2020

(…) W ramach tegorocznej edycji kongresu odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wy­kładów ekspertów z róż­nych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i me­diów. Celem większości wystąpień było w pierw­szej kolejności przekaza­nie wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zale­cenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego sta­nu zagrożenia COVID-19.

,,Chociaż walka z pande­mią zdominowała naszą rzeczywistość, nie zapomi­namy o pozostałych dziedzinach opieki medycznej. Powołaliśmy od dawna oczekiwany fundusz me­dyczny. Jestem przeko­nany, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeń­stwa Polaków i wydolności polskiego systemu ochro­ny zdrowia. W 2021 r. na ochronę zdrowia zapla­nowaliśmy środki w wy­sokości 120,6 mld zł, a więc o 12,7 mld zł wię­cej niż w roku bieżącym” – wskazał w swoim liście do uczestników obrad pre­mier Mateusz Morawiecki.