Eksperci zapraszają na Kongres

Adam Bodnar: trzeba poważnie porozmawiać o kwestiach bioetycznych – RPO.GOV.PL, 26.10.2020

W czasie mojej kadencji bardzo trudno było dyskutować o zagadnieniach bioetycznych, które mają fundamentalne znaczenie dla pracy lekarza, przez te kilka lat nie udało się np. uregulować kwestii oświadczeń „pro futuro”, testów genetycznych, jest wiele problemów z zapłodnieniem in vitro. Być może ta debata, która de facto odbywa się na ulicach polskich miast, spowoduje, że wreszcie uregulujemy te tematy w sposób przemyślany, odpowiedzialny i że nie będziemy zakładnikami ideologii, tylko będziemy się zastanawiali nad tymi kwestiami z punktu widzenia rozwiązań naukowych i bioetycznych. Mówił tak 26 października 2020 r. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas otwarcia Kongresu Zdrowie Polaków 2020.

– Wbrew wszelkim podziałom trzeba organizować przestrzeń do debaty nad zagadnieniami, które są ważne dla nas wszystkich – oświadczył RPO, dziękując prof. Henrykowi Skarżyńskiemu za zorganizowanie kongresu. (…)

Aby przebudować system, potrzebny konsensus społeczny i polityczny – MZDROWIE.PL, 26.10.2020

Prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, mówił że pandemia zachwiała podstawami znanego świata i ujawniła niedoskonałości opieki medycznej -„W pierwszych miesiącach mało jeszcze wiedzieliśmy, ekscytowaliśmy się każdą publikacją naukową. Potem okazywało się, że nie spełniają one rygorów naukowości, wyniki są wycofywane albo podważane” – zwrócił uwagę. Zastrzegł, że wciąż nie ma pełnego zrozumienia natury choroby COVID-19 i samej pandemii, dlatego trudno zdecydowanie jej przeciwdziałać.

„Paradoksalnie czas kryzysu takie działania umożliwia, a przynajmniej ich zaplanowanie. Druga kwestia –to zrozumienie niedostatków naszego systemu ochrony zdrowia i odpowiednie zaplanowanie jego przebudowy” –powiedział prof. Czauderna.Dodał, że jest do tego potrzebny konsensus społeczny i polityczny –„Trzeba sprawić, aby nasz system ochrony zdrowia stał się bardziej odporny na wyzwania, bardziej elastyczny. Trzeba nieść pomoc pacjentom zarażonym, a jednocześnie nie upośledzać pozostałej działalności systemu, udzielać pomocy innym, którzy jej potrzebują dzisiaj. Apeluję, aby pamiętać o takim konsensusie, bez niego nie usprawnimy naszego systemu”.

2. Kongres „Zdrowie Polaków” 2020 – RADIOWROCLAW.PL, 29.10.2020

(…) – Ten kongres jest nam potrzebny, bo chorujemy i potrzebujemy wiedzy jak się leczyć, niezależnie od tego co każdego dnia przynosi pandemia. Zwłaszcza, gdy powszechny dostęp do placówek służby zdrowia jest ograniczony nie omijają nas żadne choroby tylko, dlatego, że jest pandemia. Ten Kongres jest inny niż te, które organizowaliśmy w przeszłości. – mówił podczas otwarcia Kongresu prof. Henryk Skarżyński.

– Ale bardzo liczna grupa naukowców, ekspertów z różnych dziedzin oraz współorganizatorów paneli w czołowych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce uznała, że powinien być zorganizowany. Główny ciężar spraw organizacyjnych spoczął na społecznej pracy członków zespołu Światowego Centrum Słuchu i Instytutu Narządów Zmysłów, przy wsparciu Partnera wspierającego PKN Orlen. W ramach 2. Kongresu odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było w pierwszej kolejności przekazanie cennych wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. Głos zabrało ponad 250 naukowców i ekspertów.

Kongres „Zdrowie Polaków” w cieniu pandemii koronawirusa odbył się online – POLSKA METROPOLIA WARSZAWSKA, 29.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwesty­cja w przyszłość. Pod takim hasłem odbył się 2 Kongres „Zdrowie Polaków” 2020.

Z powodu szalejącej pande­mii tegoroczna edycja miała formulę online. Głównym motywem Kongresu była edukacja społeczna – bez rozsądnego odwołania się do odpowiedzialnych postaw prozdrowotnych, które należy nieustannie budować w społe­czeństwie grozi nam niebez­pieczeństwo. To przesłanie zy­skuje na aktualności teraz -gdy zachowanie dystansu społecz­nego, prawidłowe noszenie maseczek i częsta dezynfekcja mogą nas uchronić przed za­chorowaniem na Covid-19.(…)

W ramach 2. Kongresu od­było się siedem debat, kilka­dziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z róż­nych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także eko­nomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było w pierwszej kolejności przekazanie wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zalece­nia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego z nas, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. Głos za­brało ponad 250 naukowców i ekspertów. (…)

Kongres Zdrowie Polaków 2020 – GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 23.10.2020

Zdrowie Polaków to największy ka­pitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem w dniach 26-27 października odbędzie się li Kongres Zdrowie Polaków 2020.

W ramach kongresu zapla­nowano siedem debat, kil­kadziesiąt paneli dyskusyj­nych i wykładów eksper­tów z różnych dziedzin me­dycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospo­darki i mediów. Jego pomy­słodawcą jest prof. Henryk Skarżyński, dyrektor In­stytutu Fizjologii i Patolo­gii Słuchu oraz Światowe­go Centrum Słuchu w Ka­jetanach.

Profesor jest lau­reatem konkursu Polski Przedsiębiorca 2017 „Gazety Polskiej Codziennie” w kate­gorii filantrop.

– Idea zorganizowania kongresu poświęconego zdro­wiu Polaków narodziła się w ubiegłym roku w środo­wisku związanym z Komi­tetem Nauk Klinicznych Pol­skiej Akademii Nauk – mó­wi prof. Skarżyński.- Wte­dy jeszcze nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyli lekarze czy naukowcy – dodaje.