Eksperci zapraszają na Kongres

Eksperci o zdrowiu Polaków – SŁUŻBA ZDROWIA, 14.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. W dys­kusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego autorytetu. Tytko wtedy,  wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współpracy,  jako przykładu dla naszego społeczeństwa, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokolenio­wej w każdej rodzinie.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie przekazać to, co najlepsze, następnym pokoleniom. Serdecznie zatem zapraszam do udziału w 2. Kon­gresie „Zdrowie Polaków” 2020, który odbędzie się 26-27 października 2020 r. (…)

Celem wszystkich wystąpień jest w pierwszej kolejności przekazanie cennych wskazówek, jak dbać o swoje zdro­wie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego zakażenia COVI0-19.

Formulę tegorocznego Kongresu rozszerzyliśmy o transmitowane przez Internet panele, któ­re odbędą się w dziewięciu ośrodkach akademickich. Współorganizatorami Kongresu są naukowcy w: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie. Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu. Szczecinie i Wrocławiu, którzy w tych trudnych czasach robią rzeczy wielkie i ważne. (…)

Jak zadbać o swój dobrostan – RZECZPOSPOLITA, 19.10.2020

(…) Edukacja społeczna i kwestia odwołania się do odpowie­dzialnych postaw prozdrowot­nych to główne przesianie te­gorocznej, drugiej już, edycji Kongresu „Zdrowie Polaków”, który odbędzie się 26-27 października.

Podczas szeregu debat i paneli z udziałem najwięk­szych nazwisk polskiej medy­cyny przedstawione zostaną przełomowe osiągnięcia na­ukowe. Sporo miejsca poświę­cone zostanie również funk­cjonowaniu zarówno lekarzy, jak i pacjentów w trakcie pandemii Covid-19.

,,Zdrowie jest naszym naj­większym kapitałem, dlatego z żelazną konsekwencją musimy budować postawy prozdro­wotne wśród Polaków. Do działań w tym zakresie należy bardzo usilnie włączyć eks­pertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe i organizacje pacjentów. W tych obradach nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego autorytetu osobowego i spo­łecznego. Mam głębokie przekonanie, że dzięki temu nasz głos zostanie usłyszany i zauważony, że przyczyni się do sformułowania konstruktyw­nych propozycji działań dla instytucji państwowych, samo­rządowych, naukowych, kli­nicznych, organizacji pozarzą­dowych i pacjentów” -napisał w zapowiedzi Kongresu inicja­tor i przewodniczący Rady Programowej Kongresu prof. Henryk Skarżyński. (…)