Eksperci zapraszają na Kongres

2. Kongres „Zdrowie Polaków” 2020 – RADIOWROCLAW.PL, 29.10.2020

(…) – Ten kongres jest nam potrzebny, bo chorujemy i potrzebujemy wiedzy jak się leczyć, niezależnie od tego co każdego dnia przynosi pandemia. Zwłaszcza, gdy powszechny dostęp do placówek służby zdrowia jest ograniczony nie omijają nas żadne choroby tylko, dlatego, że jest pandemia. Ten Kongres jest inny niż te, które organizowaliśmy w przeszłości. – mówił podczas otwarcia Kongresu prof. Henryk Skarżyński.

– Ale bardzo liczna grupa naukowców, ekspertów z różnych dziedzin oraz współorganizatorów paneli w czołowych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce uznała, że powinien być zorganizowany. Główny ciężar spraw organizacyjnych spoczął na społecznej pracy członków zespołu Światowego Centrum Słuchu i Instytutu Narządów Zmysłów, przy wsparciu Partnera wspierającego PKN Orlen. W ramach 2. Kongresu odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było w pierwszej kolejności przekazanie cennych wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. Głos zabrało ponad 250 naukowców i ekspertów.

Kongres „Zdrowie Polaków” w cieniu pandemii koronawirusa odbył się online – POLSKA METROPOLIA WARSZAWSKA, 29.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwesty­cja w przyszłość. Pod takim hasłem odbył się 2 Kongres „Zdrowie Polaków” 2020.

Z powodu szalejącej pande­mii tegoroczna edycja miała formulę online. Głównym motywem Kongresu była edukacja społeczna – bez rozsądnego odwołania się do odpowiedzialnych postaw prozdrowotnych, które należy nieustannie budować w społe­czeństwie grozi nam niebez­pieczeństwo. To przesłanie zy­skuje na aktualności teraz -gdy zachowanie dystansu społecz­nego, prawidłowe noszenie maseczek i częsta dezynfekcja mogą nas uchronić przed za­chorowaniem na Covid-19.(…)

W ramach 2. Kongresu od­było się siedem debat, kilka­dziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z róż­nych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także eko­nomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było w pierwszej kolejności przekazanie wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zalece­nia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego z nas, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. Głos za­brało ponad 250 naukowców i ekspertów. (…)

Kongres Zdrowie Polaków 2020 – GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 23.10.2020

Zdrowie Polaków to największy ka­pitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem w dniach 26-27 października odbędzie się li Kongres Zdrowie Polaków 2020.

W ramach kongresu zapla­nowano siedem debat, kil­kadziesiąt paneli dyskusyj­nych i wykładów eksper­tów z różnych dziedzin me­dycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospo­darki i mediów. Jego pomy­słodawcą jest prof. Henryk Skarżyński, dyrektor In­stytutu Fizjologii i Patolo­gii Słuchu oraz Światowe­go Centrum Słuchu w Ka­jetanach.

Profesor jest lau­reatem konkursu Polski Przedsiębiorca 2017 „Gazety Polskiej Codziennie” w kate­gorii filantrop.

– Idea zorganizowania kongresu poświęconego zdro­wiu Polaków narodziła się w ubiegłym roku w środo­wisku związanym z Komi­tetem Nauk Klinicznych Pol­skiej Akademii Nauk – mó­wi prof. Skarżyński.- Wte­dy jeszcze nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyli lekarze czy naukowcy – dodaje.

Eksperci o zdrowiu Polaków – SŁUŻBA ZDROWIA, 14.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. W dys­kusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego autorytetu. Tytko wtedy,  wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współpracy,  jako przykładu dla naszego społeczeństwa, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokolenio­wej w każdej rodzinie.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie przekazać to, co najlepsze, następnym pokoleniom. Serdecznie zatem zapraszam do udziału w 2. Kon­gresie „Zdrowie Polaków” 2020, który odbędzie się 26-27 października 2020 r. (…)

Celem wszystkich wystąpień jest w pierwszej kolejności przekazanie cennych wskazówek, jak dbać o swoje zdro­wie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego zakażenia COVI0-19.

Formulę tegorocznego Kongresu rozszerzyliśmy o transmitowane przez Internet panele, któ­re odbędą się w dziewięciu ośrodkach akademickich. Współorganizatorami Kongresu są naukowcy w: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie. Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu. Szczecinie i Wrocławiu, którzy w tych trudnych czasach robią rzeczy wielkie i ważne. (…)

Jak zadbać o swój dobrostan – RZECZPOSPOLITA, 19.10.2020

(…) Edukacja społeczna i kwestia odwołania się do odpowie­dzialnych postaw prozdrowot­nych to główne przesianie te­gorocznej, drugiej już, edycji Kongresu „Zdrowie Polaków”, który odbędzie się 26-27 października.

Podczas szeregu debat i paneli z udziałem najwięk­szych nazwisk polskiej medy­cyny przedstawione zostaną przełomowe osiągnięcia na­ukowe. Sporo miejsca poświę­cone zostanie również funk­cjonowaniu zarówno lekarzy, jak i pacjentów w trakcie pandemii Covid-19.

,,Zdrowie jest naszym naj­większym kapitałem, dlatego z żelazną konsekwencją musimy budować postawy prozdro­wotne wśród Polaków. Do działań w tym zakresie należy bardzo usilnie włączyć eks­pertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe i organizacje pacjentów. W tych obradach nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego autorytetu osobowego i spo­łecznego. Mam głębokie przekonanie, że dzięki temu nasz głos zostanie usłyszany i zauważony, że przyczyni się do sformułowania konstruktyw­nych propozycji działań dla instytucji państwowych, samo­rządowych, naukowych, kli­nicznych, organizacji pozarzą­dowych i pacjentów” -napisał w zapowiedzi Kongresu inicja­tor i przewodniczący Rady Programowej Kongresu prof. Henryk Skarżyński. (…)