Eksperci zapraszają na Kongres

Dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat

Prezes zarządu Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia; przewodnicząca zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Socjolog, specjalizuje się w socjologii zdrowia i medycyny oraz promocji zdrowia. Prezes Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia (od 2016 r.). Przewodnicząca Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (kadencje 2019-2021 oraz 2022-2024). W latach 1996 – 2022 zawodowo i naukowo związana z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Wykładowca na uczelniach publicznych i prywatnych. Autorka książek „Przekonania i wiedza dotyczące chorób nowotworowych a uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych. Studium socjologiczne” (2020) oraz „Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych” (2009); współredaktorka 6 monografii, w tym podręcznika „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki” (2017); redaktor naukowy 5 tomów w czasopismach naukowych oraz autorka ponad 60 artykułów naukowych. Współautorka oraz kierownik merytoryczny i koncepcyjny dokumentu polityki publicznej „Kierunki działań w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców Wrocławia na lata 2022-2026” (na zlecenie Gminy Wrocław). Czynnie uczestniczyła w ponad 30 krajowych oraz 13 międzynarodowych konferencjach naukowych (w tym: European Sociological Association 2013, 2015, 2016). Pomysłodawca i główny organizator cyklicznej, Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia” (5 edycji od 2015: „biopolityka”, „starość”, „media”, „życie codzienne” oraz "wellbeing") oraz Seminarium Naukowego „Promocja Zdrowia w Działaniu” (5 edycji od 2015). Kierownik 7 grantów oraz członek zespołu badawczego 3 grantów w ramach badań własnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wykonawca w grancie NCN OPUS (2011). Kierownik 2 projektów naukowych, finansowanych ze środków gminy Wrocław: „Z korzyścią dla zdrowia, czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian” (2018) oraz „Poziom wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych wśród populacji wrocławian oraz jej społeczno-kulturowe uwarunkowania” (2019). Laureatka 5 nagród JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: 2 naukowych i 3 dydaktycznych. Review Editor w Medical Sociology - „Frontiers in Sociology Journal”. Prowadzi socjologiczne badania ilościowe o charakterze aplikacyjnym, poświęcone społeczno-kulturowym aspektom chorób przewlekłych, zwłaszcza onkologicznych. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są zachowania, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby; wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w promowaniu zdrowego stylu życia oraz działalność organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia i osób chorych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu promocji zdrowia, ukierunkowanych na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia wśród osób zdrowych i chorych przewlekle, które prowadzone są w oparciu o ideę upodmiotowienia i aktywizacji społecznej.