Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. ekon. Ewelina Nojszewska

Katedra Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Rady Naukowej fundacji Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Pracownik Katedry Ekonomii Stosowanej Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. w Warszawie., profesor zwyczajny tej uczelni. Przez dwie kadencje pełniła funkcję członka Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Była przewodnicząca zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Stypendystka Fulbrighta i studentka studiów doktoranckich w University of Illinois at Urbana-Champaign, a także uczestniczka staży w University of Minneapolis w USA oraz University of Paisley w Szkocji. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących ochrony zdrowia, opublikowała wiele artykułów i książek poświęconych tej tematyce, zarówno od strony teoretycznej (ekonomia zdrowia), jak i praktycznej (analiza funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, przede wszystkim w Polsce). Ponadto jest członkiem Organu Nadzoru – Rady Naukowej Fundacji Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z najważniejszych obszarów badań i ekspertyz Instytutu jest analiza ekonomiczna - w tym ekonometryczna - funkcjonowania ochrony zdrowia, co przekłada się na publikację we współautorstwie wielu raportów.