Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. ekon. Ewelina Nojszewska

Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH

Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, były członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia przez dwie kadencje. Była przewodnicząca zespołu ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w obecnej kadencji. Stypendystka Fulbrighta i studentka studiów doktoranckich w University of Illinois at Urbana-Champaign, a także uczestniczka staży w University of Minneapolis w USA oraz University of Paisley w Szkocji. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach dotyczących ochrony zdrowia, opublikowała wiele artykułów i książek poświęconych tej tematyce, zarówno od strony teoretycznej (ekonomia zdrowia), jak i praktycznej (analiza funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, przede wszystkim w Polsce). Ponadto jest członkiem Organu Nadzoru – Rady Naukowej Fundacji Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Jednym z najważniejszych obszarów badań i ekspertyz Instytutu jest analiza ekonomiczna, w tym ekonometryczna, funkcjonowania ochrony zdrowia, co przekłada się na publikację we współautorstwie wielu raportów. Jest także dyrektorem Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Ochrony Zdrowia na SGH oraz redaktorem naczelnym czasopisma Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia wydawanym przez SGH.