Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. inż. Tomasz Szwaczkowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jego głównymi obszarami badawczymi są: szacowanie zmienności genetycznej cech; identyfikacja regionów genomu determinujących cechy użytkowe zwierząt; genetyka małych populacji zwierząt gospodarskich i wolno żyjących, w kontekście ochrony zasobów genowych. Jest autorem lub współautorem 601 publikacji, w tym: 36 książek lub rozdziałów w książkach, 159 oryginalnych prac twórczych i recenzowanych artykułów naukowych, 253 prac i komunikatów konferencyjnych oraz 151 artykułów popularno-naukowych i innych publikacji. Kierował lub współuczestniczył w realizacji 17 projektów badawczych finansowanych ze środków UE, NCN i ARiMR. Odbył trzymiesięczny staż zagraniczny w Federalnym Instytucie Technologicznym w Zurychu, a także krótsze wielokrotne staże i wizyty studyjne m.in. w Uniwersytecie w Wageningen, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Instytucie Hodowli Zwierząt w Uhrineves k/ Pragi oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Tartu. Wypromował 11 doktorów (ponadto, jeden doktorat jest obecnie realizowany). Był recenzentem 13 rozpraw doktorskich, w 18 postepowaniach habilitacyjnych i 13 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora. Od 2020 roku jest przewodniczącym Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN (wcześniej wiceprzewodniczący 2019-2020); sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (2014-2021); przewodniczący Komitetu Naukowego 66 Kongresu Europejskiej Federacji Zootechnicznej – EAAP (2015), a w latach 2019-2021 przedstawiciel Polski w EAAP; członek dwóch grup roboczych Światowego Towarzystwa Wiedzy Drobiarskiej (WPSA) - „Hodowla i genetyka” (1997-) i „Edukacja i informatyzacja” (2004- ); członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu (2015- ) oraz Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (2017-. Członek kolegiów/komitetów redakcyjnych następujących czasopism: Journal of Applied Genetics (1995- ), Journal of Animal and Feed Sciences (1998- ), Polskie Drobiarstwo – Polish Poultry (1998 - ), European Poultry Science (2010- ), Rocznika Dobrzyńskiego (2010 - ), Animal Science and Genetics (2011- ), Przeglądu Hodowlanego (2013- ) oraz Animal Science Papers and Reports (2015- ).