Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej.

Absolwent AM w Lublinie, w 1978 roku dyplom lekarza z wyróżnieniem. 1984r stopień doktora nauk medycznych, 1997r - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, 2002 r- tytuł naukowy profesora nauk medycznych, 2005r - stanowisko profesora zwyczajnego UM w Lublinie. Staże szkoleniowe zagraniczne: Francja, Holandia, USA.

Działalność organizacyjna w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:
25 lat kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego UM w Lublinie. Prodziekan i Dziekan I Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie (2005-2012).

Działalność organizacyjna na arenie ogólnopolskiej:

 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Ogólnej w latach 1998-2014. Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej od 2014 roku do chwili obecnej. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (2014-2020).
 • Członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia (2014 – nadal, członek Krajowej Komisji ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia (20717-2023).
 • Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w dziedzinie Chirurgii Ogólnej (2014 – nadal).
 • Członek rady Akredytacyjnej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w latach 2012-2014. Członek Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (2016-2020).
 • Prezes Fundacji Wspierania Chirurgii im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie (od 1998 roku do chwili obecnej).

Pełnione funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism:

 • Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii (2005-2007)
 • Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich (2013-2015). Członek honorowy TChP
 • Co-Founder i Co-President of the Poland-Hungary-Japan Surgical Society (od 2014 roku i nadal)
 • Członek Program Committee of International Collegium Chirurgiae Digestive, International Society for Digestive Surgery (ICDC-ISDS w latach 1998-2004)
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego Polski Przegląd Chirurgiczny (od 2007 roku i nadal)
 • Członek Komitetów Naukowych i Redakcyjnych czasopism: Polski Przegląd Chirurgiczny, Videosurgery and Other Minimalliy Invasive Techniques, Innovative Surgical Sciences, Advances in Medical Sciences, Negative Wound Pressure Therapy, Medycyna Praktyczna-Chirurgia, Medycyna po Dyplomie-Chirurgia, Gastroenterologia Praktyczna.
 • Członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polski Klub Koloproktologii, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, International Society of Surgery (ISS), International Society for Digestive Surgery (ISDS), International Gastric Cancer Association (IGCA), International Society for Diseases of Esophagus (ISDE), European Society of Surgical Oncology (ESSO), World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus (OESO).

Charakterystyka dorobku naukowego:

Ponad 400 publikacji naukowych, około 2500 pkt KBN/MEiN, impact factor ponad 240 pkt, liczba cytowań około 1000, index Hirscha - 11.

Promocja młodej kadry naukowej.

 • Promotor 19 rozpraw doktorskich (16 ukończonych, 3 na końcowym etapie realizacji),
 • Opiekun naukowy 4 postępowań w sprawie stopnia naukowego doktora habilitowanego, kierownik specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej dla blisko 20 rezydentów, promotor rozpraw magisterskich.
 • Redaktor czterotomowego podręcznika "Chirurgia" PZWL, wyróżniony przez Ministra Edukacji i Nauki jako najlepsza publikacja medyczna w 2022 roku.
 • Współredaktor podręcznika "Podstawy Chirurgii" Medyny Praktycznej - 2022, autor licznych rozdziałów i monografii z zakresu chirurgii gastroenterologicznej, chirurgii ogólnej, chorób czynnościowych układu pokarmowego, nieszczelności zespoleń, stanów nagłych w chirurgii.
 • Współredaktor monografii „Przetoki przewodu pokarmowego”. Termedia 2017.
 • Współredaktor dwutomowej monografii „Stany nagłe w onkologii.” Termedia 2015.
 • Redaktor podręcznika: „Ostre schorzenia jamy brzusznej”. PZWL 2024.
 • Przewodniczący Zespołów Ekspertów CMKP ds. opracowania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii ogólnej (2023), oraz w dziedzinie nowej specjalności medycznej "Chirurgiczny asystent lekarza" w 2022 roku.

Odznaczenia i wyróżnienia:

 • Medal Komisji Edukacji Naukowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Prezydenta miasta Lublin", dyplom "Ambasador Kongresów Polskich", Medal "Zasłużony dla miasta Lublin"
 • Nagroda Ministra Edukacji i Nauki 2023
 • Nagroda Ministra Zdrowia 2023