Eksperci zapraszają na Kongres

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon

Konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Profesor Kliniki Hematologii, Chorób Wewnętrznych i Angiologii z Pododdziałem Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od roku 2017 Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Od roku 2016 Przewodniczący Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym Rady Europy ds. Transfuzji Krwi (CD-P-TS), członek grupy roboczej GTS CD-P-TS opracowującej wytyczne dotyczące pobierania, preparatyki, badania, kontroli jakości, magazynowania i stosowania krwi i jej składników (2007-2010; 2016-obecnie). Przewodniczący zespołu ds. opracowania programów specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej oraz transfuzjologii klinicznej. Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie transfuzjologii klinicznej oraz w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie J.W.Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy (1993); stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w Akademii Medycznej w Białymstoku (2003); tytuł profesora nauk medycznych (2008). Członek Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów; Polskiego Towarzystwie Lekarskiego; International Society of Blood Transfusion. Staż naukowy w Klinice Angiologii, na Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy (1991-1994).