Eksperci zapraszają na Kongres
Prof. dr hab. n. med. i o zdr. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński

Dyrektor ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów, Zastępca Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Asystent dydaktyczny w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Wybitny specjalista otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii oraz zdrowia publicznego. Uznany w międzynarodowym i krajowym środowisku naukowym autor i współautor ponad 1230 publikacji (IF – 453,406, MEiN – 37490, IC – 60312,54), cytowanych ponad 4700 razy (wg Google Scholar) oraz 2360 wystąpień konferencyjnych (w tym 190 jako moderator i uczestnik okrągłych stołów, 205 jako instruktor, operator wykonujący operacje pokazowe). Pełni funkcje w zarządzie i władzach prestiżowych towarzystw naukowych, m.in. jako członek-współzałożyciel Światowego Forum Słuchu przy Światowej Organizacji Zdrowia, ekspert WHO ds. zdrowia cyfrowego, członek zarządu i reprezentant Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia, Prezydent-elekt (od 2023 roku) i Prezydent (od 2024 roku) Międzynarodowej Rady Doradczej – International Advisory Board w ramach Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi, Wice-Przewodniczący grupy Hearring, członek Komitetu Sterującego Facial Nerve Stimulation, członek komitetów AAO-HNS: Hearing Committee (2018–2019), Implantable Hearing Devices Committee oraz Otology & Neurotology Education Committee (2021–2022), a także Goodwill Ambassador reprezentującego Polskę podczas kongresu AAO-HNSF 2021 Annual Meeting & OTO Experience i wiele innych. Pełni także liczne funkcje doradcze i eksperckie w instytucjach krajowych, także w świecie akademickim jako m.in. Sekretarz Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (TOFAP), członek Rady Naukowej przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, członek Rady Programowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla kierunku „audiofonologia z protetyką słuchu”, Kandydat na eksperta NCBR w Programie Inteligentny Rozwój (od 2020), członkiem Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków“, członek Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, członek Polskiej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie otorynolaryngologii (Centrum Egzaminów Medycznych) oraz członek Rady Uczelni Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Członek Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert medyczny ds. utraty słuchu związanej z wiekiem oraz innymi przyczynami, w związku z realizacją projektu pn.: Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jest także członkiem Komitetu Nauk Klinicznych PAN (od 2022) oraz Komisji Telemedycyny KNK PAN, członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki (od 2022). Ponadto jest opiniodawcą i recenzentem w krajowych i międzynarodowych projektach. Pełnił także następujące funkcje: Vice-Przewodniczący (2010-2014) oraz Członek Zarządu (2012-2016) Junior European Rhinology Society, Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie VIII kadencji (2018–2022), członek Rady Młodych Naukowców WUM, członek Rady II Wydziału Lekarskiego a następnie Wydziału Medycznego (2015–2022), członek Komisji ds. Obron Rozpraw Doktorskich II Wydziału Lekarskiego (2016–2019). Do 2018 r. był również Biegłym sądowym z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii. Laureat ponad 100 nagród indywidualnych i zespołowych za działalność ekonomiczną i wdrożeniową, naukową, kliniczną oraz dydaktyczną. Recenzent ponad 100 prestiżowych czasopism zagranicznych i krajowych, w większości z listy filadelfijskiej.