Eksperci zapraszają na Kongres

Kongres „Zdrowie Polaków” po raz drugi – GAZETA FINANSOWA, 5.11.2020

,,Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość”. Pod takim hasłem odbył si, 2. Kongres ,,Zdrowie Polaków” 2020. Debaty ekspertów, panele i wykłady można było śledzić online. Zapis relacji z kongresu jest też dostępny na kanale YouTube Światowego Centrum Słuchu. Głównym przesłaniem tegorocznego Kongresu była edukacja społeczna, bez której same kadry i większe na­kłady na naukę czy medycynę nie za­pewnią optymalnych efektów. Bez rozsądnego odwołania się do od­powiedzialnych postaw prozdro­womych, które należy nieustannie kreować w społeczeństwie, będzie co­raz mniej bezpiecznie dla nas wszyst­kich -przekonywali eksperci.

– Dziękuję wszystkim za wsparcie idei oraz organizacji Kongresu, który odbył się w niezwykle trudnym dla wszystkich nas czasie -mówił prof. Henryk Skarżyński, pomysłodawca i przewodniczący Rady Programo­wej Kongresu. -Dziękuję za udział pracach w Radzie Programowej i uczestnictwo w debatach oraz pane­lach. Idea zorganizowania Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków na­rodziła się, w ubiegłym roku, w śro­dowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akade­mii Nauk i Radą Główną Instytu­tów Badawczych. Wtedy jeszcze. nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywi­stością będą się mierzyć nie tylko le­karze czy naukowcy, ale każdy z nas. To na nas -liderach, ludziach suk­cesu, przedstawicielach różnych spe­cjalności spoczywa dziś szczególna odpowiedzialność.

2. Kongres „Zdrowie Polaków” 2020 – PULSMEDYCYNY.PL, 24.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem, w dniach 26-27 października 2020 r. odbędzie się 2. Kongres „Zdrowie Polaków”.

W ramach 2. Kongresu odbędzie się 7 debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień jest w pierwszej kolejności przekazanie cennych wskazówek, jak dbać o swoje zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19.

Zaproszeni goście będą mówili m.in. o działaniach władz ustawodawczych, wykonawczych i samorządowych na rzecz zdrowia Polaków, nauczaniu przed- i podyplomowym w czasie pandemii COVID-19, roli i miejscu instytutów resortu zdrowia w okresie pandemii COVID-19 czy szeroko rozumianej ochronie zdrowia w czasie pandemii.

Zdrowie zależy od nas – GAZETA POLSKA, 4.11.2020

– Ten kongres jest nam potrzebny, bo chorujemy i potrzebujemy wiedzy, jak się leczyć. Zwłaszcza gdy powszechny dostęp do placówek służby zdrowia jest ograniczony tylko dlatego, że jest pandemia – powiedział podczas otwarcia Kongresu pomysłodawca i przewodniczący Rady Programowej prof. Henryk Skarżyński. Rok 2020 jest wyjątkowy. Świat żyje w cieniu największej od niemal 100 lat epidemii. Nic dziwnego, że temat ten zdominował również odbywający się w dniach 26-27 października drugi Kongres „Zdrowie Polaków” 2020.

– Ta Konferencja poświęcona COVID-19 i walce z pandemią w Polsce przypada w znakomitym mo­mencie. Znajdujemy się w krytycznym czasie pandemii, w szczególności cała północna półkula. Czeka nas kilka bardzo ciężkich miesięcy, zwłaszcza że niektóre kraje wkroczyły już na ścieżkę niebezpiecznego wzrostu [ zachorowań – przyp. red.]. W zbyt wielu krajach obserwujemy wykładniczy wzrost liczby przypadków [zarażonych], prowadzący do przeciążenia szpitali i oddziałów intensywnej terapii, a przecież to dopiero październik.

Polska w czasach pandemii – 2. Kongres „Zdrowie Polaków” 2020 – SUPER EXPRESS, 3.11.2020

W dobie pandemii koronawirusa zdrowie to najważniejszy temat. O tym, jak działa polska służba zdrowia i jakie przełomowe osiąg­nięcia mają na koncie polscy leka­rze, dowiedzieliśmy się podczas drugiej edycji Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020, który miał miejsce 26 i 27 października w Warszaw­skim Centrum Nauki Kopernik. Jakimi osiągnięciami mogą pochwa­lić się polscy lekarze? Jakie wyzwania stoją przed naszą służbą zdrowia? Jak edukować nowe kadry, kiedy wszystko utrudnia pandemia COVID-19?

Odpo­wiedzi na te pytania poznaliśmy dzię­ki panelistom tegorocznego Kongresu ,,Zdrowie Polaków”. Głównym celem zorganizowa­nego w tak trudnym momencie spotkania było jednak. przekaza­nie cennych wskazówek, jak dbać swoje zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, któ­re wynikają z aktualnego zakaże­nia COVID-19.

Zdrowie to kapitał, trzeba o nie dbać – GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 1.11.2020

(…) W ramach tegorocznej edycji kongresu odbyło się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wy­kładów ekspertów z róż­nych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i me­diów. Celem większości wystąpień było w pierw­szej kolejności przekaza­nie wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zale­cenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego sta­nu zagrożenia COVID-19.

,,Chociaż walka z pande­mią zdominowała naszą rzeczywistość, nie zapomi­namy o pozostałych dziedzinach opieki medycznej. Powołaliśmy od dawna oczekiwany fundusz me­dyczny. Jestem przeko­nany, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeń­stwa Polaków i wydolności polskiego systemu ochro­ny zdrowia. W 2021 r. na ochronę zdrowia zapla­nowaliśmy środki w wy­sokości 120,6 mld zł, a więc o 12,7 mld zł wię­cej niż w roku bieżącym” – wskazał w swoim liście do uczestników obrad pre­mier Mateusz Morawiecki.