Eksperci zapraszają na Kongres

Jak zadbać o swój dobrostan – RZECZPOSPOLITA, 19.10.2020

Edukacja społeczna i kwestia odwołania się do odpowie­dzialnych postaw prozdrowot­nych to główne przesianie te­gorocznej, drugiej już, edycji Kongresu „Zdrowie Polaków”, który odbędzie się 26-27 października. Podczas szeregu debat i paneli z udziałem najwięk­szych nazwisk polskiej medy­cyny przedstawione zostaną przełomowe osiągnięcia na­ukowe. Sporo miejsca poświę­cone zostanie również funk­cjonowaniu zarówno lekarzy, jak i pacjentów w trakcie pandemii Covid-19. ,,Zdrowie jest naszym naj­większym kapitałem, dlatego z żelazną konsekwencją musimy budować postawy prozdro­wotne wśród Polaków.

Do działań w tym zakresie należy bardzo usilnie włączyć eks­pertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe i organizacje pacjentów. W tych obradach nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego autorytetu osobowego i spo­łecznego. Mam głębokie przekonanie, że dzięki temu nasz głos zostanie usłyszany i zauważony, że przyczyni się do sformułowania konstruktyw­nych propozycji działań dla instytucji państwowych, samo­rządowych, naukowych, kli­nicznych, organizacji pozarzą­dowych i pacjentów” -napisał w zapowiedzi Kongresu inicja­tor i przewodniczący Rady Programowej Kongresu prof. Henryk Skarżyński.

Eksperci o zdrowiu Polaków – SŁUŻBA ZDROWIA, 14.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. W dys­kusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego autorytetu. Tytko wtedy, wznosząc się na inny poziom nasze1 niezwykle potrzebnej współpracy, jako przykładu dla naszego społeczeństwa, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokolenio­wej w każdej rodzinie. Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie przekazać to, co najlepsze, następnym pokoleniom.

(…) Dziękuję wszystkim za wsparcie idei oraz organizację Kongresu, który odbywa się w niezwykle trudnym dla wszystkich nas czasie. Idea zorganizowania Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się, w ubiegłym roku, w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Wtedy jeszcze nie wiedzie­liśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyć nie tylko lekarze czy naukowcy, ale każdy z nas. To na nas – liderach. ludziach sukcesu przedstawicieli rożnych specjalności spoczywa dziś szczególna odpowiedzialność.

Nie zamykać drzwi klinik – RZECZPOSPOLITA, 28.10.2020

Wskazówki, jak dbać zdrowie, i zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia znajdą się w raporcie z Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020 r., zorganizowanego w kilku miastach Polski.

Kształtowanie postaw proz­drowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każ­dej rodzinie postawili sobie za cel twórcy Kongresu „Zdro­wie Polaków” 2020, prowa­dzonego jednocześnie w kilku miastach i transmitowanego w internecie.

– Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie prze­kazać to, co najlepsze następ­nym pokoleniom. W tej dys­kusji nie może zabraknąć ni­kogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autory­tetu. Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współ­pracy jako przykładu dla na­szego społeczeństwa, możemy odnieść sukces – przekonywał prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i przewodniczący rady progra­mowej kongresu. (…)

Zdrowie – największa inwestycja i kapitał – GAZETA LEKARSKA, 1.11.2020

Podczas drugiej edycji Kongresu ,,Zdrowie Polaków” [26-27 października] odbyto się siedem debat, kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospodarki i mediów. Wydarzenie zorganizowano w formule hybrydowej. Zdrowie Polaków, zdrowie  każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przy­szłość. W dyskusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego poko­lenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żad­nego autorytetu.

Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współpracy, jako przykładu dla naszego społe­czeństwa, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowot­nych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każdej rodzinie naszego Kraju. Ko­rzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie przeka­zać to, co najlepsze, następnym po­koleniom”. Tak motto tegorocznego wydarzenia przedstawił prof. Hen­ryk Skarżyński, przewodniczący rady programowej kongresu.

Prof. Piotr Czauderna: Potrzebny jest konsensus społeczny i polityczny dla przebudowy ochrony zdrowia – PULSMEDYCYNY.PL, 26.10.2020

„Pandemia ujawniała, że system ochrony zdrowia musi stać się bardziej odporny na wyzwania i elastyczny. Do jego przebudowy potrzebny jest konsensus społeczny i polityczny” – apelował podczas 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” prof. Piotr Czauderna.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, podczas pierwszego dnia 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” podkreślił, że pandemia zachwiała podstawami znanego świata i ujawniła niedoskonałości opieki medycznej.

„W pierwszych miesiącach mało jeszcze wiedzieliśmy [o pandemii COVID-19 – przyp. red.], ekscytowaliśmy się każdą publikacją naukową. Potem okazywało się, że nie spełniają one rygorów naukowości, wyniki są wycofywane albo podważane” – zwrócił uwagę prof. Czauderna.

Ekspert zastrzegł, że wciąż nie ma pełnego zrozumienia natury choroby COVID-19 i samej pandemii, dlatego trudno zdecydowanie jej przeciwdziałać.
„Paradoksalnie czas kryzysu takie działanie umożliwia, a przynajmniej ich zaplanowanie. Druga kwestia to zrozumienie niedostatków naszego systemu ochrony zdrowia i odpowiednie zaplanowanie jego przebudowy” – powiedział prof. Czauderna.