Eksperci zapraszają na Kongres

Kongres „Zdrowie Polaków” w cieniu pandemii koronawirusa odbył się online – POLSKA THE TIMES, 29.10.2020

(…) W ramach 2. Kongresu od­było się siedem debat, kilka­dziesiąt paneli dyskusyjnych i wykładów ekspertów z róż­nych dziedzin medycyny, ochrony zdrowia, a także eko­nomii, gospodarki i mediów. Celem większości wystąpień było w pierwszej kolejności przekazanie wskazówek, jak dbać o zdrowie, jakie są zalece­nia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego z nas, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. Głos za­brało ponad 250 naukowców i ekspertów.

– Doceńmy codzienny hero­iczny wysiłek świata medycz­nego w walce z tą pandemią pamiętając, że niektórzy nasi koledzy, lekarze, pielęgniarki, ratownik medyczny oddali życie za to abyśmy my byli le­czeni. Trzeba pamiętać, że me­dycyna nie kończy się na pandemii, ciągle są wśród nas wszystkie choroby, które po­wodują, że codziennie umiera około 1200 Polek i Polaków. Choroby układu sercowo na­czyniowego, nowotwory, cho­roby związane z otyłością, nadciśnienie, raka płuc – o tym nie należy zapominać. Sku­piamy się na walce z pande­mią, ale nie możemy w żad­nym razie zapominać o innych chorobach – to jest wyzwanie dla tego Kongresu – powie­dział podczas inauguracji prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP.

Profilaktykę powinniśmy wdrażać już na etapie żłobków – MZDROWIE.PL, 29.10.2020

W trakcie jednej z debat konferencji „Zdrowie Polaków 2020″ eksperci debatowali na temat perspektyw związanych z modernizacją systemu służby zdrowia. Najczęściej pojawiającymi się hasłami były: nowe technologie, rzetelna informacja oraz profilaktyka.

Wśród ekspertów zaproszonych do panelu dyskusyjnego znaleźli się prof. Michał Kleiber, prof. Henryk Skarżyński, dr Jarosław Pinkas, prof. Dariusz Dziełak, prof. Wojciech Maksymowicz, dr Tomasz Latos, Paweł Rabiej oraz prof. Piotr Czauderna. Podkreślali oni, że trwająca pandemia COVID-19 wymusiła wdrażanie nowych rozwiązań, takich jak do e-recepty, zdalne konsultacje medyczne czy dostęp online do wyników badań. Pacjenci w trosce o swoje bezpieczeństwo częściej zaczęli sięgać po możliwości, jakie dają internetowe aplikacje. Dlatego, jak wskazywali eksperci, ważne jest, by te dwie dziedziny – medycyna i nowe technologie funkcjonowały i rozwijały się w symbiozie.

Nie zamykać drzwi klinik – RZECZPOSPOLITA, 28.10.2020

Wskazówki, jak dbać o zdrowie, i zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia znajdą się w raporcie z Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020 r., zorganizowanego w kilku miastach Polski. Kształtowanie postaw proz­drowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każ­dej rodzinie postawili sobie za cel twórcy Kongresu „Zdro­wie Polaków” 2020, prowa­dzonego jednocześnie w kilku miastach i transmitowanego w internecie. – Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie prze­kazać to, co najlepsze następ­nym pokoleniom.

W tej dys­kusji nie może zabraknąć ni­kogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autory­tetu. Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współ­pracy jako przykładu dla na­szego społeczeństwa, możemy odnieść sukces – przekonywał prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i przewodniczący rady progra­mowej kongresu.

Kongres „Zdrowie Polaków” 2020 – RAPORTCSR.PL, 29.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem odbył się 2 Kongres „Zdrowie Polaków” 2020. (…)

– Doceńmy codzienny heroiczny wysiłek świata medycznego w walce z tą pandemią pamiętając, że niektórzy nasi koledzy, lekarze, pielęgniarki, ratownik medyczny oddali życie za to abyśmy my byli leczeni. Trzeba pamiętać, że medycyna nie kończy się na pandemii, ciągle są wśród nas wszystkie choroby, które powodują, że codziennie umiera około 1200 Polek i Polaków. Choroby układu sercowo naczyniowego, nowotwory, choroby związane z otyłością, nadciśnienie, raka płuc – o tym nie należy zapominać. Skupiamy się na walce z pandemią, ale nie możemy w żadnym razie zapominać o innych chorobach. W dobie zmieniającej się realiów ochrony zdrowia eksperci pokażą, jakie są możliwe rozwiązania i jakich skutków społecznych możemy uniknąć w czasach, w których wszystko się zmienia, w których prawdopodobnie nic już nie będzie takie same – to jest wyzwanie dla tego Kongresu – powiedział podczas inauguracji prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP.

Kongres Zdrowie Polaków 2020 – GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 23.10.2020

W ramach kongresu zapla­nowano siedem debat, kil­kadziesiąt paneli dyskusyj­nych i wykładów eksper­tów z różnych dziedzin me­dycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospo­darki i mediów. Jego pomy­słodawcą jest prof. Henryk Skarżyński, dyrektor In­stytutu Fizjologii i Patolo­gii Słuchu oraz Światowe­go Centrum Słuchu w Ka­jetanach. Profesor jest lau­reatem konkursu Polski Przedsiębiorca 2017 „Gazety Polskiej Codziennie” w kate­gorii filantrop.

– Idea zorganizowania kongresu poświęconego zdro­wiu Polaków narodziła się w ubiegłym roku w środo­wisku związanym z Komi­tetem Nauk Klinicznych Pol­skiej Akademii Nauk – mó­wi prof. Skarżyński. – Wte­dy jeszcze nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyli lekarze czy naukowcy – dodaje. Celem większości wystą­pień jest przekazanie cen­nych wskazówek co do tego, jak dbać o swoje zdrowie i ja­kie są zalecenia dla pracow­ników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, któ­re wynikają z obecnej sytu­acji epidemicznej.