Eksperci zapraszają na Kongres

Kongres „Zdrowie Polaków” 2020 – RAPORTCSR.PL, 29.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. Pod takim hasłem odbył się 2 Kongres „Zdrowie Polaków” 2020. (…)

– Doceńmy codzienny heroiczny wysiłek świata medycznego w walce z tą pandemią pamiętając, że niektórzy nasi koledzy, lekarze, pielęgniarki, ratownik medyczny oddali życie za to abyśmy my byli leczeni. Trzeba pamiętać, że medycyna nie kończy się na pandemii, ciągle są wśród nas wszystkie choroby, które powodują, że codziennie umiera około 1200 Polek i Polaków. Choroby układu sercowo naczyniowego, nowotwory, choroby związane z otyłością, nadciśnienie, raka płuc – o tym nie należy zapominać. Skupiamy się na walce z pandemią, ale nie możemy w żadnym razie zapominać o innych chorobach. W dobie zmieniającej się realiów ochrony zdrowia eksperci pokażą, jakie są możliwe rozwiązania i jakich skutków społecznych możemy uniknąć w czasach, w których wszystko się zmienia, w których prawdopodobnie nic już nie będzie takie same – to jest wyzwanie dla tego Kongresu – powiedział podczas inauguracji prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP.

Kongres Zdrowie Polaków 2020 – GAZETA POLSKA CODZIENNIE, 23.10.2020

W ramach kongresu zapla­nowano siedem debat, kil­kadziesiąt paneli dyskusyj­nych i wykładów eksper­tów z różnych dziedzin me­dycyny, ochrony zdrowia, a także ekonomii, gospo­darki i mediów. Jego pomy­słodawcą jest prof. Henryk Skarżyński, dyrektor In­stytutu Fizjologii i Patolo­gii Słuchu oraz Światowe­go Centrum Słuchu w Ka­jetanach. Profesor jest lau­reatem konkursu Polski Przedsiębiorca 2017 „Gazety Polskiej Codziennie” w kate­gorii filantrop.

– Idea zorganizowania kongresu poświęconego zdro­wiu Polaków narodziła się w ubiegłym roku w środo­wisku związanym z Komi­tetem Nauk Klinicznych Pol­skiej Akademii Nauk – mó­wi prof. Skarżyński. – Wte­dy jeszcze nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyli lekarze czy naukowcy – dodaje. Celem większości wystą­pień jest przekazanie cen­nych wskazówek co do tego, jak dbać o swoje zdrowie i ja­kie są zalecenia dla pracow­ników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, któ­re wynikają z obecnej sytu­acji epidemicznej.

Jak zadbać o swój dobrostan – RZECZPOSPOLITA, 19.10.2020

Edukacja społeczna i kwestia odwołania się do odpowie­dzialnych postaw prozdrowot­nych to główne przesianie te­gorocznej, drugiej już, edycji Kongresu „Zdrowie Polaków”, który odbędzie się 26-27 października. Podczas szeregu debat i paneli z udziałem najwięk­szych nazwisk polskiej medy­cyny przedstawione zostaną przełomowe osiągnięcia na­ukowe. Sporo miejsca poświę­cone zostanie również funk­cjonowaniu zarówno lekarzy, jak i pacjentów w trakcie pandemii Covid-19. ,,Zdrowie jest naszym naj­większym kapitałem, dlatego z żelazną konsekwencją musimy budować postawy prozdro­wotne wśród Polaków.

Do działań w tym zakresie należy bardzo usilnie włączyć eks­pertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe i organizacje pacjentów. W tych obradach nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego autorytetu osobowego i spo­łecznego. Mam głębokie przekonanie, że dzięki temu nasz głos zostanie usłyszany i zauważony, że przyczyni się do sformułowania konstruktyw­nych propozycji działań dla instytucji państwowych, samo­rządowych, naukowych, kli­nicznych, organizacji pozarzą­dowych i pacjentów” -napisał w zapowiedzi Kongresu inicja­tor i przewodniczący Rady Programowej Kongresu prof. Henryk Skarżyński.

Eksperci o zdrowiu Polaków – SŁUŻBA ZDROWIA, 14.10.2020

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość. W dys­kusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego autorytetu. Tytko wtedy, wznosząc się na inny poziom nasze1 niezwykle potrzebnej współpracy, jako przykładu dla naszego społeczeństwa, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokolenio­wej w każdej rodzinie. Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie przekazać to, co najlepsze, następnym pokoleniom.

(…) Dziękuję wszystkim za wsparcie idei oraz organizację Kongresu, który odbywa się w niezwykle trudnym dla wszystkich nas czasie. Idea zorganizowania Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się, w ubiegłym roku, w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Wtedy jeszcze nie wiedzie­liśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyć nie tylko lekarze czy naukowcy, ale każdy z nas. To na nas – liderach. ludziach sukcesu przedstawicieli rożnych specjalności spoczywa dziś szczególna odpowiedzialność.

Nie zamykać drzwi klinik – RZECZPOSPOLITA, 28.10.2020

Wskazówki, jak dbać zdrowie, i zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia znajdą się w raporcie z Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020 r., zorganizowanego w kilku miastach Polski.

Kształtowanie postaw proz­drowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każ­dej rodzinie postawili sobie za cel twórcy Kongresu „Zdro­wie Polaków” 2020, prowa­dzonego jednocześnie w kilku miastach i transmitowanego w internecie.

– Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie prze­kazać to, co najlepsze następ­nym pokoleniom. W tej dys­kusji nie może zabraknąć ni­kogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autory­tetu. Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współ­pracy jako przykładu dla na­szego społeczeństwa, możemy odnieść sukces – przekonywał prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i przewodniczący rady progra­mowej kongresu. (…)